Phá thai ở Việt Nam: nghĩa trang đồng nhi Pleiku

Ở Việt Nam hiện nay, mỗi sáu giây có một phá thai, theo cha Đông, người đã xây dựng những nghĩa trang đồng nhi ở Việt Nam. Từ năm 1992, đã có 250,000 thai nhi được chôn cất…..Nhưng có bao nhiêu em đã bị cha mẹ vất bỏ không một nấm mồ….
Mẹ Teresa nói: “Tôi nghĩ nguyên nhân phá hùy hòa bình mạnh nhất là phá thai, vì đó là chiến tranh chống lại trẻ thơ – là sự ám sát trực tiếp trẻ thơ vô tộì – do chính tay mẹ mình. Và nếu chúng ta chấp nhận một người mẹ có thể giết chết chính đứa con của mình thì làm sao chúng ta có thể bảo người ta đừng giết nhau?”

Xin bấm vào đây để xem phim thăm nghĩa trang đồng nhi Pleiku với cha Đông:

Xin quí vị gởi thông điệp và cuốn phim nảy cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp để góp phần chấm dứt cái tội ác khủng khiếp này đối với trẻ thơ con Thiên Chúa. Xin cám ơn quí vị. KMF
In Viet Nam today, there is an abortion every six seconds, according to Father Dong….Father Dong has been the pioneer in creating cemeteries for aborted children in Viet Nam and since 1992 has buried some 250,000 aborted children in Viet Nam.
Mother Teresa said: “I feel that the greatest destroyer of peace today is abortion, because it is a war against the child – a direct killing of the innocent child – murder by the mother herself. And if we accept that a mother can kill even her own child, how can we tell other people not to kill one another?”

Please click on the link below to watch the video in English version:

Please share this message and the VIDEO with your families, friends and colleagues so that we may stop this “abominable crime against children of God”.

Thank you for your support. KMF