CHƯƠNG TRÌNH TẶNG… “CÁ”!

          Có lẽ quý vị đều biết là đã từ lâu, KMF giúp rất nhiều cho Chương Trình Giáo Dục, hỗ trợ các nhà Nội Trú cho các học sinh nhà nghèo được cơ hội cắp sách đến trường vì “Education is the key to success”.  Trợ giúp giáo dục cho các cháu tức là đang trao tặng cho chúng những cái “cần câu” để các cháu tự tập luyện biết cách câu cá, nhằm kiếm sống cho chính mình và gia đình mình sau này.

          Tuy nhiên, không phải chỉ thế, nhưng KMF cùng với các ân nhân trao tặng “cá”, tức là thực phẩm cho các bệnh nhân phong cùi, tâm thần, khuyết tật… không còn sức lao động.  Những người này nếu có tặng cho họ chiếc cần câu thì họ cũng chẳng làm gì được. 

          Số người cần được hỗ trợ nhiều quá, nên các Sơ đã phải rất chọn lọc, mỗi buôn làng một số người mà thôi.  Ai được chọn đều mừng rỡ và cám ơn các ân nhân nhiều lắm.

          Dưới đây là một số hình ảnh trao tặng lương thực trong mùa “Covid”, cho các buôn làng: Ya Tun 1, Ya Tun 2, Đăk Sút 1, Đăk Chung 1, Đăk Poi, Đăk Tuk, Kon Rơbang, Kon Hơngo Kơ Tu, Rơ Lơng, Trại Phong Đak Kia, Đăk Cang, Hnor, Kontum Kơ Pơng, Kon Jơ dri, Kon Bơ Băn, Kon Sơ Tiu, Kon Krôk, Kon Hơdrê, Kon Drei, Kon Du,…