Mừng Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng 40 năm Hồng Ân Linh Mục

Chúc Mừng Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng 40 năm Hồng Ân Linh Mục

Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, chủ tịch KMF