2013- Đóng góp thường niên/ Regular Season Donation

 

2013 Regular Season Donation (June 1, 2013 – October 31,2013)

UPDATE 02/September/2013

 

#

Date

Name

Amount ($USD)

Ghi Chú

Notes

1

6.1.13

Four Star Lawn Care

$100.00

CK#12423

 

2

6.2.13

Nguyễn H. Tuấn & Hạnh Thị-Mỹ Trần

$100.00

CK#1278

 

3

6.16.13

Mrs Shuck Khoon Ling – AUD 100

$100.00

Via Thầy Tố

 

4

6.17.13

Dr Herbert Rebmann -EUR 22,144

$32,134.00

Deposited to VN

 

5

6.29.13

Chị Phạm Thị Tâm              

$5,000.00

CK#220

*

6

7.1st.13

Kim C.N. Hoàng, Peter D.Q. Hoàng

$500.00

CK#3141

 

7

7.7.13

Four Star Lawn Care

$100.00

CK#12512

 

8

7.10.13

Carole R. Budnick

$100.00

CK#6121

 

9

7.21.13

RP. Cvk64 Phêrô Nguyễn Văn Huấn, MSC

$881.90

MO#376480062

 

10

7.25.13

cvk60 Cao Nhang – Phương Nam’s concert

$300.00

CK#1861

 

11

8.2.13

Four Star Lawn Care

$100.00

CK#12112

 

12

8.2.13

Đặng T. Kim Ngọc

$100.00

CK#2770

 

13

8.4.13

Hà Duy Linh, Hồng Nga

$500.00

MO#14-713828217

 

14

8.4.13

Nguyễn H. Tuấn – Mỹ Hạnh

$100.00

CK# 1311

 

15

8.8.13

Anh Chị Xronh A.và Kheh Y

$100.00

CK# 3797

 

16

8.16.13

Chị Phạm Thị Tâm  

$500.00

MO

**

17

8.16.13

Anh Nhượng – – Phương Nam’s concert

$110.00

CK# 195

 

18

8.27.13

cvk60 Cao Nhang – Phương Nam’s concert

$200.00

CK#1751

 

19

8.27.13

Chui Chuigyn

$040.00

CK#2380

 

20

9.1st.13

AC Joseph H. Nguyễn & Tolan D. Phạm

$100.00

CK# 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$41,165.90

 

 

Ghi Chú  * KMF: $4000.  Cha Đông $500. Cha Hùng (Em Hải Fort): $500

               ** Xin lễ cho cha Minh và cha Đường