Congratulations to Monsignor Joseph Hoang Minh Thang on the 40th Anniversary of Priesthood

Congratulations to Monsignor Joseph Hoang Minh Thang on his 40th Anniversary of Priesthood

Mgr Joseph Hoang Minh Thang, President of KMF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.