Bài Giảng của Cha Tổng Đại diện Phê-rô Nguyễn Văn Đông

Bài Giảng của  Cha Tổng Đại Diện Phê-rô Nguyễn Văn Đông

 

vào ngày 17.02.2012, tại nhà thờ Chính tòa Kontum, trong Thánh Lễ giỗ giáp 28 năm qua đời Đức cố Giám Mục Phao-lô Seitz Kim và giáp 100 ngày qua đời Đức cố GM. Alexis Phạm văn Lộc.

http://www.youtube.com/watch?v=6yBBU1q6aqk