CD Hoa Trên Ngàn

Hoa Trên Ngàn: Ai muốn mua CD này, xin liên lạc như sau: ở Mỹ: Lm Nguyễn Ngọc Tâm (email: tamnguyen1206@gmail.com) và ở Việt Nam: anh Trần văn Hiền (email: hien.tranvan@openasiagroup.com, tel. 091 3927357 hay anh Nguyễn anh Võ, tel. 091 7377160). Giá bán ở Mỹ: 10 đôla và ở Việt Nam: 25,000 VNĐ.

Xin mọi người ủng hộ và quảng cáo thêm cho bà con, bạn bè, đồng nghiệp…..Tiền lời thu được sẽ dành phần lớn giúp đào tạo các Ya và các em nghèo các Ya chăm sóc.

Hoa trên ngàn, sáng tác LM Ân Đức

Lời giới thiệu, ĐÔ Hoàng Minh Thắng

Gia nghiệp đời con, sáng tácThái Nguyên

Tim con hân hoan, Sáng tác Dominique Hun

Ngài yêu con, con yêu Ngài, Sáng tác Việt Khôi

Thiên Chúa là tình yêu, Sáng tác Michel A. Wer

Hồng Ân bao la, Sáng tác Minh Tâm

Hôm nay, Sáng tác Dominique Hun

Biết lấy gì, Sáng tác Thông Giáo

Tôn Vinh Mẹ, Sáng tác Dominique Hun

Như con thơ, Sáng tác Lm Thái Nguyên

Phần con hãy theo Thầy, Sáng tác Lm  Đức

Hoa trên ngàn, Sáng tác Lm Ân Đức, Lời Bahnar: Ya Michel Y Nghét</p