Video Đêm Tình Thương, Vancouver

Video ĐêmTìnhThương phần1:

Phần mở đầu – Giới thiệu Ban Tổ Chức và chương trình KMF

https://www.youtube.com/watch?v=W-fjTrnyKHU

Video ĐêmTìnhThương phần2:

https://www.youtube.com/watch?v=SXd7nJTMxP4&feature=player_detailpage

Xổ số và đấu giá