2024 – DANH SÁCH ÂN NHÂN – HOA KỲ

KMF xin chân thành cám ơn sự đóng góp quảng đại của quý ân nhân. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho quý vị và gia quyến.

Danh sách được xếp theo thứ tự THỜI GIAN đóng góp trong MỖI THÁNG!

THÁNG 1, 2024
Tran Hoang

Nguyen Huy Quang

Nguyen Quan

Nguyễn Hung

Nguyễn Thị Lệ

Trần Lộc John

Truong Van Tich

Truong Albert

Vu Thi Ngoc Dung

Hue CDSM

Lâm – Loan

Ty

Nguyen Thi Xuan

Hà Sách

Ẩn Danh

Nguyễn Bé

Phượng

Kiên

Tran Dond

Dũng – Lan

Phuc – Hien

Nguyen B Charity

Truong P. Jacqueline

Sullivan Mai Huong

Nguyễn Minh Mẫn

Nguyễn Minh Mẫn

Lam Harrison

Nguyen V Thang

Tran A Kim

Tran Monica

Vũ LêDung Teresa

Ngô Tư

Ho Long

Nguyen Van Ngo

Nguyễn Bac Dinh Peter

Nguyễn Công Phuong

Pham Quoc Tuan

Tran Cong Luat

Pham Anh

Nguyen V Phuc

Nguyễn H Tuân

Khổng V. Phát

Nguyễn Mang

Nguyen T Linh

Nguyen Huu Hy

Duong Lam Ninh

Tran H Le

Vu Ba Dai

Nguyen Y

Blair Nancy

Doan Giao

Nguyen Duong

Ngô Tư

Nguyen Thi Dai

Lam T Huong

Nguyen Lan

Mai Peter

Cao Vincent

Nguyễn Mang

Nguyễn Ngọc Độ

Tran Huong Marian

 

THÁNG 2, 2024
Nguyen Hoa

Sullivan Mai Huong

Nguyễn Minh Mẫn

Tran A Kim

Le D Khanh

Hà Văn Mâu

Nguyen V Thang

McFeeters Annaly

Pham Van Tien

McFeeters A Dewey

Armstrong Realty LLC

Lam T Huong

Trieu My Huong

Nguyen Hoa

Ngô Tư

Tran Hiep

Nguyen Thai Hoa

Nguyen V Phuc

Nguyen Nhung

Nguyen V Nguyen

Nguyen Cuong

Nguyen Van Mai

Vũ LêDung Teresa

Hoang T TuyetSan

Pham DZuy Lynh

Nguyễn Chinh Nguyên

Dao Van Lam

Lê Đinh Phong

Vu Phong

Nguyen Quang Loc

McFeeters A Dewey

Nguyen Lan

Cao Vincent

 

THÁNG 3, 2024
Hoang Sam

Tran Van Nhat

Nguyen Hien

Nguyen Kevin

Hoang Thanh Frank

Đặng Văn Khanh

Dinh D Lan

Nguyen Duong

Ẩn Danh

Vuong Michael

Armstrong Realty LLC

Nguyễn Đức Trọng

Phan Van Vinh

Hà V. Diễm

Pham Hao

Tran A Kim

Nguyễn V. Ngô

Nguyen Huu Mich

Le G Phuc

Tran Viet Hiet

Lam Harrison

Nguyen Flora

Tran T. My Hanh

Sullivan Mai Huong

Nguyen T Nancy

Ngo Thu Huong

Đỗ Trung

Pham Q Son

Nguyễn Ngọc Thư

Trần Han

Duong Duc Mau

Nguyễn H Tuân

Hoang Duc Hau

Nguyen V Phuc

Nguyen V Thang

Vũ P. Vạn

Tran An

Ngô Tư

Nguyen Dung Van

Pham Phuoc

Nguyen Linh

Mong Tuyen

Nguyen Tuong Vi

Nguyễn Mang

Vang Power

Nguyen Vu

Nguyen Q Anh

Nguyen Van Vuong

Dau Q Dai

Vu T Tam

An Danh

Đoàn Nguyệt Anna

Nguyen T KimNgan

Nguyen V Luoi

Nguyen Anh Phuong

Nguyen Antoine

Tran Huong Marian

Dinh Vu Nhung

Nguyen Vu

McFeeters A Dewey

Tran Viet Phu

Doan H Jessica

Nguyen Nhung

Doty Carol

Vu Ngoc Lan

Morehead J Lyon

Tran Loi

Hoang Van Thuan

Nguyễn Tha Hương (Paul)

Tu Kim

Tu Kim

Tran My

Trần Ken Q. Khánh

Nguyen Lan

Cao Vincent