ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP TẠI VIỆT NAM – 2021

Ân Nhân TXCC 2021
(tính từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021)
Date Ân Nhân TXCC Ghi chú VND # USD
Tháng 1
03.01.21 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 1
Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 21 lần 1
Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 21 lần 1
Minh Phạm, 10 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 1
Hannah Phạm, 8 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 1
John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 1
Cecile Phạm, 4 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 1
05.01.21 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 1
07.01.21 Quý Ân Nhân Australia (1,500 AUD x 17,600) via Bok Guru Hải 26’400’000 1’143 lần 1
20/01/21 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 173 lần 1
24/01/21 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Saigon 3’000’000 130 lần 1
25/01/21 Cvk 61 Thầy Nguyễn Văn Tố Suisse 18’400’000 797 lần 1
Quý Ân Nhân Canada via Cvk 66 Bok Thân 27’525’000 1’192 lần 1
Total 82’785’000 3’582