ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP TẠI VIỆT NAM – 2020

 

ÂN NHÂN KMF ĐÓNG GÓP TẠI VIỆT NAM NĂM 2020, QUA ANH NGUYỄN ANH VÕ, ĐẠI DIỆN KMF Ở VIỆT NAM

  Ân Nhân TXCC 2020        
  (tính từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020)        
           
Date Ân Nhân TXCC Ghi chú VND # USD  
Tháng 1          
01.01.20 AC Hà Khánh Vân (con Cvk 67 Hà Văn Khánh) 10’000’000 429 lần 1
  AC Hà Khánh Vân (CT Nước Sạch Plei Tơwer) 5’000’000 215  
      -5’000’000 -215 (gửi Bok Binh)
01.01.20 Cvk 71 Lương Thế Vinh Saigon 30’000’000 1’288  
  Cvk 70 Nguyễn Văn Huy Long Khánh 5’000’000 215 lần 1
03.01.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 1
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 21 lần 1
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 21 lần 1
  Minh Phạm, 9 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 1
  Hannah Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 1
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 1
  Cecile Phạm, 3 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 1
10.01.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 1
20/01/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 10’000’000 431 lần 1
Tháng 2          
03.02.20 Cvk 50 AC Khải & Giáo : 1,000 USD Già Làng Atlanta 23’200’000 1’000  
  Mr RP Carroll : 100 USD Indiana, USA 2’320’000 100  
05.02.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 2
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 22 lần 2
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 22 lần 2
  Minh Phạm, 9 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 2
  Hannah Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 2
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 2
  Cecile Phạm, 3 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 2
08.02.20 Ca Đoàn Paris : 200 EUR via Anh Hải Vân 5’000’000 216  
  Một thành viên Ca Đoàn Paris : 100 EUR via Anh Hải Vân 2’500’000 108  
10.02.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 2
10.02.20 Cvk 73 RP Nguyễn Thế Tuyển  Canada 3’500’000 151 lần 1
18/02/20 KMF Dr Tuấn : 500 CIF via Thầy Tố 11’735’000 506  
  Ms Marguerite : 200 CIF via Thầy Tố 4’695’000 202  
20/02/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 10’000’000 431 lần 2
  Cty Dầu Dừa Tin Vui (Cvk 64 Chị Thêu) Saigon 4’000’000 172 lần 1
22/02/20 Cvk 74 Trương Hoàng Hoa Thám Saigon 5’000’000 216 lần 1
23/02/20 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Saigon 2’000’000 86 lần 1
26/02/20 Các Soeurs MTG Tân Bình tại Vũng Tàu Vũng Tàu 16’000’000 690  
28/02/20 Cvk 66 AC Tâm & Thảo Dak Nông 5’000’000 216  
  Anh Tài Dak Mil 100’000 4  
  Ông Bà Đậu Quang Hậu Châu Sơn, BMT 1’000’000 43  
Tháng 3          
02.03.20 Cvk 95 AC Đặng Nhật Hưng Kontum – Saigon 2’000’000 86  
05.03.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 3
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 22 lần 3
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 22 lần 3
  Minh Phạm, 9 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 3
  Hannah Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 3
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 3
  Cecile Phạm, 3 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 3
10.03.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 42 lần 3
12.03.20 Ông Bà Bùi Văn Khang & Phan Thị Liên Biên Hòa (via Cvk 62 Anh Lân) 2’000’000 86  
15/03/20 Gia đình Cô Vũ Bảo Châu Saigon (via Cvk 67 Bảo Khánh) 30’000’000 1’280  
20/03/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 170 lần 3
25/03/20 Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa Saigon – Dakmil 15’000’000 640 lần 1
Tháng 4          
04.04.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 4
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 21 lần 4
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 21 lần 4
  Minh Phạm, 9 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 4
  Hannah Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 4
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 4
  Cecile Phạm, 3 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 4
05.04.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 4
15/04/20 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Saigon 5’000’000 215 lần 2
17/04/20 Cvk 67 AC Thảo & Huệ Dak Mil 11’000’000 473  
20/04/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 3’000’000 129 lần 4
  Cty Dầu Dừa Tin Vui (Cvk 64 Chị Thêu) Saigon 4’000’000 172 lần 2
22/04/20 AC Hà Khánh Vân (con Cvk 67 Hà Văn Khánh) 5’000’000 215 lần 2
  Mrs Hoàng Bi  (Thân mẫu Khánh Vân) 4’000’000 172  
Tháng 5          
02.05.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 5
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 21 lần 5
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 21 lần 5
  Minh Phạm, 9 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 5
  Hannah Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 5
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 5
  Cecile Phạm, 3 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 5
10.05.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 5
12.05.20 Cvk 70 AC Nguyễn Văn Huy Long Khánh 5’000’000 216 lần 2
14/05/20 Cvk 65 AC Nguyễn Văn Tư (Già) & Oanh BMT 20’000’000 862  
20/05/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 172 lần 5
22/05/20 Cvk 64 AC Trịnh Quang Minh Saigon 1’000’000 43  
Tháng 6          
01.06.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 6
  Cvk 95 Nguyễn Đình Thiện & Oanh Saigon 4’000’000 172 lần 3
02.06.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 6
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 21 lần 6
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 21 lần 6
  Minh Phạm, 9 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 6
  Hannah Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 6
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 6
  Cecile Phạm, 3 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 6
08.06.20 Gia đình Bà Đậu Quang Lễ Châu Sơn, BMT 1’000’000 43  
  AC Đặng Hữu Đảm Dak Nông 1’000’000 43  
  Cvk 68 AC Khánh – Liễu & Các Con BMT 5’000’000 216  
14/06/20 Cvk 64 Trương Hoàng Hoa Thám Saigon 5’000’000 216 lần 2
15/06/20 AC Cao Chấn & Khánh Vân (con Cvk 67 Hà Văn Khánh) 5’000’000 216 lần 3
  AC Phúc & Duyên Hảo (con Cvk 67 AC Hùng & Lạc) 5’000’000 216  
20/06/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 172 lần 6
  Cty Dầu Dừa Tin Vui (Cvk 64 Chị Thêu) Saigon 4’000’000 172 lần 3
25/06/20 Cvk 65 Bok Đích & Người Thân Singapour & VN 30’000’000 1’299 Cứu đói Covid 19
  Chi Cứu đói Covid 19, đợt 1   -30’000’000 -1’299  
           
Tháng 7          
01.07.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 7
02.07.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 7
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 21 lần 7
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 21 lần 7
  Minh Phạm, 9 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 7
  Hannah Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 7
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 7
  Cecile Phạm, 3 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 7
20/07/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 172 lần 7
26/07/20 Cvk 95 Nguyễn Đình Thiện & Oanh Saigon 3’000’000 129 lần 4
           
Tháng 8          
01.08.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 8
02.08.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 8
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 22 lần 8
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 22 lần 8
  Minh Phạm, 9 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 8
  Hannah Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 8
  John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 8
  Cecile Phạm, 3 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 8
07.08.20 Cvk 65 Bok Đích & Người Thân Singapour & VN 34’000’000 1’472 Cứu đói Covid 19
  Chi Cứu đói Covid 19, đợt 2   -34’000’000 -1’472  
15/08/20 Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa Saigon – Dak Mil 10’000’000 433 lần 2
16/08/20 AC Phùng Văn Phúc Biên Hòa, via Cvk 62 Anh Lân 10’000’000 433  
  Một số Ân Nhân Hố Nai, via Cvk 62 Anh Lân 3’000’000 130  
20/08/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 173 lần 8
  Cty Dầu Dừa Tin Vui (Cvk 64 Chị Thêu) Saigon 4’000’000 173 lần 4
25/08/20 Cvk 62 AC Cảnh Hawaii 4’620’000 200  
27/0820 Bs Trần Mậu Kim Quận 4 50’000’000 2’165 Giúp Plei Tơwer
  AC Hà Khánh Vân & Cao Chấn Con Cvk 67 Hà Văn Khánh 10’000’000 433 Giúp Plei Tơwer
  Đưa Cvk 70 Bok Binh : cứu đói Plei Tơwer   -60’000’000 -2’597  
Tháng 9          
01.09.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 9
02.09.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 9
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 22 lần 9
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 22 lần 9
  Minh Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 9
  Hannah Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 9
  John Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 9
  Cecile Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 9
03.09.20 Cvk 66 AC Hoài Việt & Hồng Phi (500 AUD) Australia 8’485’000 367  
04.09.20 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Saigon 3’000’000 130 lần 5
06.09.20 ÔB Bùi Văn Khang & Phan Thị Liên Biên Hòa, via Cvk 62 Anh Lân 3’000’000 130  
20/09/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 173 lần 9
  Cvk 67 Phạm Sỹ Truyền Saigon – Dak Nông 5’000’000 216  
30/09/20 Cvk 64 Vũ Đình Thông BMT 2’000’000 87  
           
Tháng 10          
01.10.20 Lễ Thánh Têrêxa : Họp mặt CVK BMT         
  Cvk 67 AC Sỹ   1’000’000 43  
  Cvk 67 AC Quý   500’000 22  
  Cvk 63 AC Ngọc Minh   1’000’000 43  
  Cvk 64 AC Bản   500’000 22  
  Cvk 67 AC Hy & Linh   1’000’000 43  
  Cvk 68 AC Khánh & Liễu   1’000’000 43  
  Cvk 65 AC Quang Ánh   1’000’000 43  
  Cvk 65 AC Bá Nhâm   500’000 22  
  Cvk 73 AC Lâm & Khương   1’000’000 43  
  Cvk 64 AC Thành & Hường   2’000’000 87  
  Cvk 71 AC Thân & Sương   1’000’000 43  
  Cvk BMT Ẩn Danh   400’000 17  
  Cvk 67 AC Định   500’000 22  
  Cvk 62 AC Chính   300’000 13  
  Cvk 55 AC Bát   200’000 9  
  Cvk 65 AC Huyên   200’000 9  
  Cvk 61 AC Cao Minh   500’000 22  
  Cvk 59 AC Trọng   200’000 9  
  Cvk 67 AC Thảo & Huệ   5’000’000 216  
  Cvk 58 AC Đinh Bạt Hiển   600’000 26  
  Cvk 61 AC Ái – Bình   200’000 9  
  Cvk 61 AC Châu   200’000 9  
  CVK Châu Sơn   1’400’000 61  
  Cvk 66 AC Thuyết   500’000 22  
  Cvk 61 AC Bích & Thanh   1’000’000 43  
  Cvk 62 Anh Bảy   200’000 9  
  Cvk 66 AC Hoàng Đại Minh   1’000’000 43  
  Cvk 67 Chị Ân – Lành   200’000 9  
  Cvk 64 AC Đinh Bạt Hà   5’000’000 216  
  Các Cvk Ẩn Danh khác   700’000 30  
  Total ngày Họp Mặt CVK BMT       28’800’000
           
02.10.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 10
03.10.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 10
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 22 lần 10
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 22 lần 10
  Minh Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 10
  Hannah Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 10
  John Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 10
  Cecile Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 10
06.10.20 AC Bác sĩ Hoàng & Hằng Dak Mil 2’000’000 87  
           
20/10/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 173 lần 10
  Cty Dầu Dừa Tin Vui (Cvk 64 Chị Thêu) Saigon 4’000’000 173 lần 5
22/10/20 Bà Nguyễn Thị Vui Biên Hòa, via Cvk 62 Anh Lân 3’500’000 152  
  ÔB Bùi Văn Khang & Phan Thị Liên Biên Hòa, via Cvk 62 Anh Lân 1’000’000 43 lần 2
  Bà HoàngThị Mai Biên Hòa, via Cvk 62 Anh Lân 3’000’000 130  
28/10/20 Gia đình Ông Nguyễn Thừa (mới qua đời) via Cvk 71 Nguyễn Văn Tín 9’000’000 390  
30/10/20 ÔB Nhân Quang Dakmil, via Cvk 67 Thảo 2’000’000 87  
           
Tháng 11          
01.11.20 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Saigon 3’000’000 130 lần 6
  Cvk 70 AC Nguyễn Văn Huy Long Khánh 5’000’000 216 lần 3
02.11.20 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1’000’000 43 lần 11
  Cvk 55 Huỳnh Giáo (300 AUD) Australia 4’869’000 211  
03.11.20 Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1’000’000 43 lần 11
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500’000 22 lần 11
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500’000 22 lần 11
  Minh Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 11
  Hannah Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 11
  John Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 11
  Cecile Phạm (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 115’000 5 lần 11
07.11.20 AC Thành & Trinh (Augustino Coffee) Saigon 1’000’000 43 lần 1
           
20/11/20 Nhóm Café Cao Thượng Saigon, BMT, Pleiku, Kontum 4’000’000 173 lần 11
  Cvk 73 Đinh Minh Quang Pleiku 3’000’000 130  
22/11/20 Ân Nhân Australia (500 AUD) via Bok Guru Hải 8’440’000 365  
25/11/20 Cvk 73 Bok Tuyển (200 CAD) Canada 3’510’000 152 lần 2
  KMF Anh Hoàng Minh Hùng (410 AUD) Australia, via Bok Guru Hải 6’920’000 300  
27/11/20 AC Hà Khánh Vân & Cao Chấn Con Cvk 67 Hà Văn Khánh 10’000’000 433 lần 5
           
  Total   513’254’000 22’118