Các Dự án do KMF giúp năm 2009 – 2012

Các Dự án do KMF giúp năm 2009 – 2012/Projects supported by KMF in 2009-2012.

 

A – Năm/Year 2009 & 2010

 

KMF gửi về/KMF sent:

 

 • 10/11/2009     :           10,000 USD
 • 05/03/2010     :           20,000 USD
 • 20/10/2010     :           10,000 USD

 

Total KMF     :           40,000 USD

 

Chi/Expenses

1 –Mua đất & Xây dựng Phòng Khám Cao Thượng/Land and construction costs of Cao Thuong Dispensary

2009 – 2010 :

 

Date

Transfert

Amount VND

# USD

15/11/09

Hiền gửi RP Quyền đợt 1

50,000,000

2,632

30/11/09

Hiền gửi RP Quyền đợt 2

50,000,000

2,632

30/12/09

Hiền gửi RP Quyền đợt 3

50,000,000

2,632

31/01/10

Hiền gửi RP Quyền đợt 4

40,000,000

2,105

31/01/10

Võ gửi RP Quyền đợt 1

20,000,000

1,053

25/02/10

Võ gửi RP Quyền đợt 2

50,000,000

2,632

26/04/10

Võ gửi RP Quyền đợt 3

100,000,000

5,263

30/04/10

Võ gửi RP Quyền đợt 4

114,000,000

6,000

03/06/10

Võ gửi RP Quyền đợt 5

20,000,000

1,053

14/06/10

Võ gửi RP Quyền đợt 6

15,000,000

789

13/07/10

Võ gửi RP Quyền đợt 7

50,000,000

2,632

09/08/10

Võ gửi RP Quyền đợt 8

50,000,000

2,632

 

Total

609,000,000

32,055

 

 

2 – Hoạt động Phòng Khám Cao Thượng/Running Costs of Cao Thuong Dispensary: 2010

 

Date

Explanation

Amount VND

# USD

01/06/10

Trang thiết bị y tế

4,200,000

221

02/06/10

Thuốc

11,200,000

589

30/09/10

Lương & chi phí tháng 9

20,000,000

1,050

01/11/10

Lương & chi phí tháng 10

30,000,000

1,500

04/11/10

Thuốc Quý 4 / 2010

20,000,000

1,000

22/11/10

Lương & chi phí tháng 11

20,000,000

1,000

 

Trang thiết bị y tế

4,800,000

240

15/12/10

Lương & chi phí tháng 12

20,000,000

1,000

 

Total

130,200,000

6,600

 

3 – Giup Cô Nhi Vinh Sơn 100 con gà giống, qua Bác Nho CVK 47/ Assistance to Vinh Son Orphanage

22/03/2010                 :           10 trieu VND   #          500 USD

 

4 – Giúp xây mới hệ thống toilettes nhà nội trú nữ trong TGM, qua Sr Nữ Dòng Chúa Quan Phòng/Renovation of

      toilet quarters at the student house for girls (see separate report)

          04/11/2010                  :           50 trieu VND   #          2,500 USD

 

5 – Giúp nạn nhân bão lụt, qua Cha Nguyễn Văn Đông & Ban Bác ái xã hội/ Assistance to victims of floods

10/03/2010                 :           10,000 USD

 

6 – Giúp chương trình Dầu Dừa Tin Vui của RP Thắng Roma & Anh Quý CVK 64/Assistance to health program

15/03/2010                 :           4,000 USD

 

Tổng kết năm /Total for 2009 & 2010 :

 

 • KMF funds/ gửi về   :           40,000 USD

 

 • Chi /Expenses(USD)     
1 Xây dựng PK Cao Thượng    32,055
2 Hoạt động PK Cao Thượng 2010
     6,600
3 Gà giống Cô Nhi Vinh Sơn         500
4 Nhà nội trú nữ (Sr Nữ)      2.500
5 Giúp bão lụt 2010    
   10.000
6 Chương trình Dầu Dừa
     4,000
     
  Tổng cộng Chi/Total expenses
55,655 USD

 

Bù thêm/shortfall         :           55,665 – 40,000         =          15,665 USD. (supplemented by other direct contributions)

NB : (số tiền bù thêm này, do RP Thân CVK 66 Canada, RP Đích CVK 65 Singapour, RP Hải CVK 67 Australia, RP Giảng CVK 63 Singapour, Anh Cảnh CVK 62 Hawai và anh em CVK trong cũng như ngoài nước đóng góp, gửi trực tiếp cho Hiền & Võ)

 

 

B – Năm /Year 2011

 

KMF gửi về/KMF sent:  

17/05/2011     :           10,000 USD

 

Chi/Expenses

1 – Phòng Khám Cao Thượng

Date

Explanation

Amount VND

# USD

17/01/11

Lương & chi phí tháng 1 & 2

25,000,000

1,190

20/01/11

Thuốc Quý 1 / 2011

23,200,000

1,105

14/03/11

Lương & chi phí tháng 3 & 4

30,000,000

1,430

 

Thuốc Quý 2 / 2011

31,250,000

1,490

12/05/11

Lương & chi phí tháng 5

30,000,000

1,460

15/06/11

Lương & chi phí tháng 6

30,000,000

1,460

12/07/11

Lương & chi phí tháng 7

30,000,000

1,465

 

Thuốc Quý 3 / 2011

40,020,000

1,950

24/08/11

Lương & chi phí tháng 8

30,000,000

1,445

27/09/11

Lương & chi phí tháng 9

20,000,000

950

10/10/11

Thuốc Quý 4 / 2011 & thiết bị

37,000,000

1,750

26/10/11

Lương & chi phí tháng 10

15,000,000

710

23/11/11

Lương & chi phí tháng 11

20,000,000

950

20/12/11

Lương & chi phí tháng 12

20,000,000

950

27/12/11

250 sách Thiên Khí Năng

6,250,000

295

 

Total

387,720,000

18,600

 

 

2 – Sửa nhà Nội trú nam (Cha Đắc)/ Renovation of the student house for boys (see separate report)

 

Date

Transfert

Amount VND

# USD

04/05/11

Gửi Cha Đắc lần 1

104,000,000

5,000

17/05/11

Gửi Cha Đắc lần 2

84,000,000

4,000

 

Total

188,000,000

9,000

 

3 – Chương trình học hè Kon Rơ Bang (Cha Vũ CVK 92)/Support education for poor students

Date

Transfert

Amount VND

# USD

17/05/11

Gửi Cha Vũ lần 1

20,000,000

980

07/07/11

Gửi Cha Vũ lần 2

30,000,000

1,465

 

Total

50,000,000

2,445

 

4 – Chương trình học sinh nghèo Plei Groi (Ya Oai & RP Trung 66)/Support education for poor students

Từ tháng 6 – 12 / 2011 = 7 tháng x 4,000,000 VND           = 28,000,000 VND # 1,355 USD

 

Tổng kết năm 2011

 

 • KMF funds/ gửi về   :           10,000 USD

 

 • Chi/Expenses (USD)
 1. Phòng Khám Cao Thượng               :           18,600
 2. Nhà Nội trú nam (Cha Đắc)              :            9,000
 3. Học hè Kon Rơ Bang (Cha Vũ 92)   :            2,445
 4. Học sinh nghèo Plei Groi (Ya Oai)    :           1,355

 

Total Chi/Expenses         :           31,400 USD

 

Bù thêm/supplement         :           31,400 – 10,000         =          21,400 USD.

NB : số tiền bù thêm này, do RP Thân CVK 66 Canada, RP Đích CVK 65 Singapour, RP Hải CVK 67 Australia, Anh Cảnh CVK 62 Hawai và anh em CVK trong cũng như ngoài nước đóng góp, gửi trực tiếp cho Hiền & Võ

 

 

C – Kế hoạch năm 2012/approved 2012 programs (đã duyệt tháng 3/2012)

 • KMFsent/ gửi về

23/12/2011     :           20,000 USD

10/04/2012     :           50,000 USD

 

 • Dự Chi /projected expenses(13 dự án)

 

1 Phòng Khám Cao Thượng    12.000
2 Tủ thuốc tình thương (vùng Dak To, Sa Thầy . . .)   6.000
3 Sửa nhà sinh hoạt Dak Mot (RP Binh 70)   3.000
4 Xây nhà nội trú Dak Jak (RP Vũ 92)           10.000
4 Các em nội trú Dak Tơ Xa (Ya Wuch)   3.000
5 Các em nội trú Dak Lung (RP Bình 92)   4.000
6 Sân phơi nhà nội trú (Cha Đắc)   1.000
7 Học sinh nghèo Plei Groi (Ya Oai)   3.000
8 Học sinh nghèo Kon Duh (RP Long 92)   3.000
9 Giúp người cùi (RP Đông & Caritas) 10.000
10 Mua 2 máy làm gạch béton (RP Vũ & Huyên 92)     4.000
11 Giúp khẩu phần ăn Cô Nhi Vinh Sơn 4, 5 & 6 16.000
12 Các em khuyết tật (các Srs Nữ Tỳ Thánh Thể)   5.000
     
  Total dự chi 2012 80.000