Tường Trình thực hiện năm 2012

 

Cụ thể trong năm 2012 này, nhờ lòng quảng đại của của Các Bạn và Quý Ân Nhân, KMF đã có thể tài trợ các dự án sau đây :

1.     Chăm sóc sức khỏe

1.1.   Phòng khám Cao Thượng                                 : 25,000 US$

1.2.   Tủ thuốc tình thương các buôn làng xa              :   7,000 US$

1.3.   Nhóm Y tế lưu động (26.000 SG$)                     : 21,255 US$

2.     Trợ giúp giáo dục

2.1.     Sửa nhà sinh hoạt Dak Mot, Dak Glei              :   3,000 US$

2.2.     Xây nhà nội trú Dak Yak, Dak Glei                   : 10,000 US$

2.3.     Mua đất & xây nhà nội trú Dak To (77,000 SG$) : 62,950 US$

2.4.     Xây nhà bán trú La Sơn, Gia Lai (30,000 SG$)    : 24,525 US$

2.5.     Xây nhà bán trú Kon Trang Kơla (25,000 SG$)    : 20,440 US$

2.6.     Trợ giúp tiền ăn nhà nội trú Tòa Giám Mục          : 14,200 US$

2.7.     Trợ giúp tiền ăn nhà nội trú Dak To                    :   4,000 US$

2.8.     Trợ giúp tiền ăn nhà nội trú Tumơrông               :   3,000 US$

2.9.     Trợ giúp tiền ăn nhà bán trú Plei Groi, Gia La     :   3,000 US$

2.10.  Trợ giúp tiền ăn nhà nội trú Kon Duh                   :   3,000 US$

3.     Trợ giúp bệnh nhân phong cùi

         3.1 – Chương trình nước sạch                                    : 20,000 US$

        3.2 – Thuốc men & chăm sóc y tế                                : 10,000 US$

4.     Trợ giúp các em cô nhi & khuyết tật

4.1 – Trợ giúp tiền ăn nhà Cô nhi Vinh Sơn 5                  : 18,000 US$

4.2 – Trợ giúp tiền ăn nhà Cô nhi Vinh Sơn 6                  : 12,850 US$

4.3 – Trợ giúp tiền ăn nhà khuyết tật Pleiku                    :   5,000 US$

5.     Các dự án khác

5.1 – Giúp làm trần Nhà Nguyện Cư H’Reng                   :   2,500 US$

5.2 – Mùng mền mùa lạnh cho người nghèo                   : 3,000 US$

̉ng cộng 5 chương trình năm 2012     : 272,720 US$