Thu Chi TXCC 2012

Thu Chi Trạm Xá Cố Cao 2012
           
Date Explanation Thu VND Chi VND # USD Tồn VND
           
03/01/12 Mua thuốc Quí 1/2012   36,000,000 1,715  
09/01/12 Chi phí TXCC tháng 1 & Tết   35,000,000 1,665  
23/02/12 Chi phí TXCC tháng 2 / 2012   25,000,000 1,200  
06/03/12 In thêm 52 cuốn TKN (52 x 25)   1,300,000 62  
18/03/12 Ứng tiền thuốc Quý 2   15,000,000 720  
29/03/12 Chi phí TXCC tháng 3 / 2012   30,000,000 1,440  
04/04/12 Thêm tiền thuốc Quý 2   40,000,000 1,925  
17/04/12 Brochures KMF    6,000,000 288  
20/04/12 In 2,400 sổ khám bệnh x 4,000 VND   9,600,000 460  
25/04/12 Chi phí TXCC tháng 4 / 2012   25,000,000 1,202  
07/05/12 In 1,000 cuốn “66 công thức dược thảo” x 25,000   25,000,000 1,202  
25/05/12 Tiền Thuốc TXCC tháng 6    31,050,000 1,489  
28/05/12 Chi phí TXCC tháng 5 / 2012   20,000,000 960  
25/06/12 Tiền Thuốc TXCC tháng 7   31,700,000 1,520  
  Chi phí TXCC tháng 6 / 2012   20,000,000 960  
30/06/12 Mua vé & CD Recital Piano tặng ân nhân TXCC   1,800,000 86  
05/07/12 Ứng tiền thuốc tháng 8   13,000,000 624  
27/07/12 Chi phí TXCC tháng 7 / 2012   22,000,000 1,056  
15/08/12 Thêm tiền thuốc tháng 8 & 9   32,600,000 1,563  
25/08/12 Chi phí TXCC tháng 8 / 2012   25,000,000 1,200  
15/09/12 Dầu dừa & Lá Neem TXCC tháng 9    5,670,000 270  
26/09/12 Chi phí TXCC tháng 9 / 2012   25,000,000 1,200  
04/10/12 Các vật dụng cần thiết cho nhóm Mục vụ sức khỏe   2,000,000 96  
06/10/12 Tiền Thuốc TXCC tháng 10   32,200,000 1,545  
29/10/12 Chi phí TXCC tháng 10/ 2012   30,000,000 1,440  
  Dầu dừa & Lá Neem tháng 10   3,500,000 170  
04/11/12 Tiền Thuốc TXCC tháng 11 & 12   30,000,000 1,440  
27/11/12 Chi phí TXCC tháng 11/ 2012   28,000,000 1,345  
  Dầu dừa & Lá Neem tháng 11    3,500,000 170  
27/12/12 Chi phí TXCC tháng 12/ 2012   20,000,000 960  
  Dầu dừa & Lá Neem TXCC tháng 12    8,830,000 425  
  Tạm ứng tiền thuốc tháng 1/2013   10,000,000 480  
           
10/01/13 Ân Nhân TXCC 2012        
   – Trong nước 394,350,000      
   – Hải ngoại 324,730,000      
           
  Total 719,080,000 643,750,000 30,878 75,330,000
           
   – Total Chi : 643,750,000 VND # 30,878 USD        
   – Lượt bệnh nhân Tây y : 18,228 người        
   – Lươt bệnh nhân dầu dừa, lá neem & thiên khí năng : 262 người      
   – Chi trung bình : 34,816 VND # 1.67 USD / bệnh nhân